Organisatienota

Deze nota heeft de bedoeling om jou, als vrijwillige medewerker van Top Vakantie, grondig te informeren jouw inzet, jouw rechten en jouw plichten ten aanzien van Top Vakantie. Een vrijwillig engagement is immers een echt engagement voor de jongeren die we begeleiden, ook al is het dan onbetaald.


1. Gegevens over Top Vakantie

Naam:             Top Vakantie, Vormingswerk en vrijetijdsbesteding voor  Jongeren vzw

Adres:              Vleurgatsesteenweg 113, 1000 Brussel

Telefoon:         02 648 98 23

E-mail:             topvakantiedienst@topvakantie.be

Juridisch statuut van de vereniging: Top Vakantie is een vereniging zonder winstoogmerk.

 

Top Vakantie heeft als doelstelling om in te staan voor de vorming en de vrijetijdsbesteding van de jongeren en om bij te dragen tot het ontwikkelen van de verantwoordelijkheidszin en de persoonlijke aanleg bij de jongeren.

Top Vakantie zorgt daarom voor:

Top Vakantie staat open voor alle jongeren van het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ongeacht de filosofische of politieke overtuiging en de sociale herkomst. Top Vakantie is ook actief in Europees verband.

Top Vakantie onderschrijft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).


2. Bij wie kan je als vrijwilliger terecht?

Voor alle informatie, vragen en problemen kan je steeds terecht op de Topvakantiedienst via mail: topvakantiedienst@topvakantie.be of telefonisch via het nummer 02 648 98 23.


3. Verzekeringen

De burgerlijke aansprakelijkheid van Top Vakantie als vereniging is gedekt bij AXA Belgium onder polisnummer: 719.565.631.


4. Vergoedingen

Top Vakantie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding aan haar vrijwilligers. Deze onkostenvergoeding dekt alle onkosten die een vrijwilliger maakt bij de uitoefening van haar of zijn engagement voor Top Vakantie.
5. Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger veroorzaakt aan derden bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is zij of hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.


6. Geheimhoudingsplicht

 Als vrijwilliger kom je soms zaken te weten over deelnemers of andere kaderleden die je niet mag doorvertellen. In het bijzonder gaat het om medische gegevens (die deelnemers je vertellen of die op de medische fiche staan). Als je niet zeker weet of je iets mag doorvertellen of niet, kun je zeker met je vraag terecht bij de centrumleider of bij de Top Vakantiedienst.

De wet zegt het zo (art. 458 Strafwetboek):

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”.


7. Wederzijdse rechten en plichten

Jij hebt als vrijwilliger recht op informatie over Top Vakantie (www.topvakantie.be of het extranet) en wat je taken en opdrachten zijn waarvoor je je inzet. Je hebt ook recht op begeleiding en ondersteuning door de verantwoordelijken van de vereniging. Top Vakantie bezorgt je de noodzakelijk uitrusting om je engagement te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de vereisten die hier redelijkerwijs aan te stellen zijn. Top Vakantie staat ook achter de vrijwilligers die de vereniging aanstelt, tenzij zij de bedoeling hebben om schade toe te brengen (zie punt 5).  In conflictsituaties kan je terecht bij onze medewerkers of bij de ombudsdienst van Top Vakantie (de gegevens worden telkens gepubliceerd in 10minuutjes). Je hebt er ook recht op om “10 Minuutjes”, het tijdschrift van Top Vakantie te ontvangen.

 

Daartegenover staat dat je je als vrijwilliger, door je engagement, er toe verbindt om de afspraken na te leven die met jou gemaakt worden, dat je de deelnemers en activiteiten begeleidt in de “Top Vakantiespirit” en dat je optimaal gebruik maakt van je talenten, je pedagogische en sociale ervaring om je opdracht tot een goed einde te brengen.

Door je engagement, onderschrijf je ook de waarden en normen van Top Vakantie, die je terugvindt in de “Fundamenten” en in de leidraad “Top Vakantie is tof: de puntjes op de i”. Beide documenten kun je krijgen bij de Top Vakantiedienst op het e-mailadres dat hierboven vermeld is.

Je gaat ook akkoord met de leefregels van Top Vakantie, de voornaamste vatten we hieronder nog eens samen: