Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij de verkoop van alle op deze website vermelde cursussen en vormingen.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2:

Om de inschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan Top Vakantie vzw. Als blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de inschrijving voor een cursus of vorming te annuleren of eventueel extra kosten aan te rekenen.

artikel 3:

artikel 4:

Een tiental dagen voor de cursus of vorming stuurt Top Vakantie vzw de deelnemers richtlijnen en inlichtingen door met o.a.:

OVEREENKOMST

artikel 5:

Bij het ondertekenen van het reserveringsformulier gaat de deelnemer of de ondertekenaar akkoord met de voorwaarden zoals gepubliceerd op de website. Manifeste en druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

OVEREENKOMST EN BETALING VAN DE SOM

artikel 6:

Om bij Top Vakantie in te schrijven: reserveringen kunnen zowel schriftelijk, per fax of via internet (www.topvorm.net) doorgegeven worden. 

Uiterlijk 15 dagen na reservering ontvangt u van Top Vakantie vzw een kostennota met bevestiging van de inschrijving.

REGELING VAN BETALING

PRIJS

artikel 7:

De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het te publiceren. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden:

   In de prijzen begrepen:

   Niet in de prijs begrepen:

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

artikel 8:

De deelnemer kan de overeenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren:

Elke annulering dient schriftelijk gemeld te worden aan de organisatie. De annuleringsvergoeding zal ingehouden worden op de reeds gestorte bedragen en indien dit ontoereikend is verder gevorderd worden. Indien de annulering gebeurt wegens ziekte of ongeval, en op voorwaarde dat dit gestaafd wordt door een medisch attest, blijft de annuleringsvergoeding beperkt tot € 15,00 voor administratiekosten, minder dan 15 dagen voor het vertrek.

ANNULERING DOOR TOP VAKANTIE VZW

artikel 9:

Als een programma vervalt dan wordt er een alternatief voorgesteld. Bij onvoorziene omstandigheden gebeurt dit zo snel mogelijk, bij onvoldoende inschrijvingen gebeurt dit uiterlijk 15 dagen voor de afreis. Wordt dit voorstel niet weerhouden door de deelnemer, dan worden de reeds betaalde bedragen integraal terugbetaald, zonder schadeloosstelling of intresten.

WIJZIGINGEN DOOR TOP VAKANTIE VZW

artikel 10:

Indien Top Vakantie vzw zich voor het vertrek verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn verblijf te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen aan Top Vakantie vzw. Geven geen recht tot schadevergoeding: de aanpassingen aan het beschreven programma van een verblijf, die noodzakelijk zijn door overmacht, onvoorziene omstandigheden of indien de veiligheid van de deelnemers dit vereist.

AANSPRAKELIJKHEID VAN TOP VAKANTIE VZW

artikel 11:

De prestaties van de organisator nemen een aanvang vanaf het moment dat de deelnemers door de ouders worden overgedragen aan de verantwoordelijken van onze organisatie en eindigen op het moment dat de organisatie de deelnemers terug overdraagt aan de ouders. Top Vakantie vzw kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt doordat de overeenkomst niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:

Top Vakantie vzw is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de deelnemer verhaald worden, indien de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de tekortkoming.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

artikel 12:

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij de veiligheid of integriteit van Top Vakantie vzw, personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft Top Vakantie vzw het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname aan de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van agressiviteit, druggebruik, excessief alcoholgebruik, het niet respecteren van de privacy, ...

KLACHTENREGELING

artikel 13:

LIDMAATSCHAP

artikel 14:

Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op deelname aan haar activiteiten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 2,50 (in de gepubliceerde prijzen begrepen).

Betwisting: Enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd.

BIJKOMENDE INFORMATIE: VERZEKERINGEN

 

De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd bij AXA Belgium een verzekering afgesloten met polisnummer 719.565.631 en 730.053.929. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Na tussenkomst van de ziekenfondsen wordt terugbetaling van de onkosten voorzien tot 20 % van het wettelijke plafond inzake arbeidsongevallen:

De medico-mutualistische reglementering wordt toegepast. Heelkundige en ziekenhuiskosten, die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. Wat de gewone gezondheidszorgen betreft, worden enkel de door het ziekenfonds verstrekte tussenkomsten, door de gezinnen aan onze organisatie terugbetaald. Buitengewone onkosten (b.v. tandartskosten, gebroken bril of prothese, vervoer met ziekenwagen...) worden volledig aan de ouders gefactureerd. Verlies van bril en prothese zijn niet gedekt. Omwille van administratiekosten worden medische kosten minder dan 
€ 12,50 niet terugbetaald. De vervoeronkosten met ziekenwagen tussen twee ziekenhuizen zijn enkel gedekt op medische vraag.

Voor de verblijven in het buitenland is een bijstandsverzekering (Interpartner polisnr.: Z17019404) afgesloten die een veilige repatriëring van de deelnemer mogelijk maakt in bepaalde ernstige gevallen (ziekte of ongeval, niet bij antecedenten). Alleen de directie beslist over de inwerkingtreding van deze procedure. De deelnemers kunnen zelf eventueel bijkomende verzekeringen afsluiten bij hun eigen verzekeraar en op eigen initiatief..

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de vzw door De Europese, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel, verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als referentie INS/47823/00.